Zasady uczestnictwa w zajęciach online (dzieci i młodzież)

 1. Uczniowie dołączają do lekcji logując się na platformie LangLion. w przypadkuproblemów z logowaniem, mogą skorzystać z podanego przez lektora linka dospotkania.
 2. Niedozwolone jest udostępnianie linków do zajęć osobom spoza grupy.
 3. Zajęcia odbywają się w terminie zajęć stacjonarnych, chyba że lektor i grupa ustaląwspólnie inny termin.
 4. Uczniowie logują si ę na zajęcia punktualnie, podając imię i nazwisko, co umożliwianauczycielowi ich identyfikację.
 5. Uczniowie, których tożsamości nie uda się potwierdzić nauczycielowi, będą usuwaniz lekcji.
 6. W czasie każdej lekcji nauczyciel sprawdza obecność i odnotowuje ją w systemieLangLion.
 7. Uczniowie przygotowują na zajęcia przybory do pisania, zeszyt, podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
 8. W zajęciach online nie mogą brać udziału rodzice ucznia ani osoby postronne - z wyłączeniem sytuacji wymagających pomocy w obsłudze technicznej danego połączenia oraz z wyłączeniem sytuacji, gdzie w przypadku najmłodszych grup nauczyciel wyraził zgodę na obecność rodziców.
 9. Kamery i mikrofony powinny być włączone w czasie lekcji, z wyjątkiem sytuacji, gdzie w czasie określonych aktywności nauczyciel zezwoli na ich wyłączenie. Jeżeli urządzenie, z którego korzysta uczeń, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic małoletniego ucznia powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia
 10. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji. Ponadto uczeń w czasie lekcji online powinien:
  • słuchać wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela;
  • wykonywać polecenia nauczyciela i zajmować się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem lekcji;
  • wyłączyć komunikatory, aplikacje i strony internetowe nie związane z przebiegiem zajęć;
  • słuchać wypowiedzi innych uczestników zajęć;
  • przestrzegać norm kulturalnego zachowania – odnosić się do innych z szacunkiem, używa kulturalnego języka;
  • pamiętać o powitaniu na początku zajęć i pożegnaniu na koniec lekcji;
  • zgłaszać nauczycielowi ewentualne problemy techniczne oraz trudności ze zrozumieniem omawianego materiału;
 11. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, fotografowanie, wykonywanie zdjęć ekranu, a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.
 12. Uczniów obowiązuje schludny wygląd oraz dostosowanie stroju do sytuacji.
 13. Niedozwolone jest spożywanie posiłków w czasie lekcji.
 14. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodów technicznych po stronie szkoły, szkoła wyznaczy dodatkowy termin, w którym zajęcia zostaną odpracowane.
 15. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć online uczeń powinien skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem (poprzez e-mail, telefonicznie lub przez wiadomość w systemie LangLion).