Regulamin

 1. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

  1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w odpowiednio dobranych grupach wiekowych na różnych poziomach zaawansowania, zgodnie z europejską skalą CEFR.
  2. Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 4 do 8 osób, w mini grupach, liczących 2 lub 3 osoby lub w formie zajęć indywidualnych.
  3. Szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełniania w trakcie roku szkolnego liczby słuchaczy w grupie standardowej do 8 osób.
  4. W zależności od rodzaju kursu i grupy wiekowej, godzina lekcyjna trwa 45, 50 lub 60 minut.
  5. Zapis do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z metodykiem i testu kwalifikacyjnego, którego celem jest ustalenie poziomu zaawansowania słuchacza.
  6. Słuchacz po ukończeniu kursu i po zaliczeniu obowiązkowych testów semestralnych uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na określonym poziomie zaawansowania.
  7. Słuchacz po zaliczeniu semestru ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny rok szkolny, pod warunkiem potwierdzenia rezerwacji i wpłaty zaliczki rezerwacyjnej w terminie ogłoszonym przez szkołę.
 2. Prawa i obowiązki słuchacza

  1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
  2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora, sekretariatu lub metodyka szkoły.
  3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu oraz pracy lektora poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie semestralnej.
  4. Słuchacze mają prawo do darmowych konsultacji z lektorem lub metodykiem szkoły w wyznaczonych terminach dyżurów lektorskich lub w czasie dyżuru metodycznego, po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
  5. Słuchacze mogą złożyć wniosek o zmianę lektora, jeśli większość członków grupy wyraża niezadowolenie z jego metod pracy.
  6. Słuchacz może przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że metodyk szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę.
  7. Słuchacze mają prawo do darmowego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki językowej. w razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej wartości zagubionej książki.
  8. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.
  9. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kurs, zgodnie z aktualnym cennikiem szkoły oraz harmonogramem wpłat określonym w umowie.
  10. Pierwsze zajęcia grupowe (w grupie standardowej 4-8 osób) traktowane są jako próbne. Po pierwszym spotkaniu słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu oraz zwrotu całości wniesionej zaliczki lub raty za kurs. Warunkiem otrzymania zwrotu pełnej wpłaty jest zgłoszenie rezygnacji w dniu zajęć próbnych. Przy rezygnacji z kursu po drugim spotkaniu, zgłoszonej nie później niż w dniu drugiego spotkania, szkoła zwróci słuchaczowi wniesione opłaty pomniejszone o koszt zrealizowanych zajęć.
  11. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej.
 3. Prawa i obowiązki szkoły

  1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
  2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów słuchaczy poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, egzaminów próbnych oraz dokonywanie bieżącej oceny ich pracy na zajęciach.
  3. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie.
  4. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru metodycznego nad przebiegiem kursów.
  5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
  6. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły słuchaczy, którzy:
   • swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć
   • naruszają dobra osobiste i godność innych osób
   • stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób
   • naruszają postanowienia regulaminu szkoły
   • dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy
   • dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy
  7. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
  8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.
  9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
  10. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w szkole obowiązuje zakaz poruszania się na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.
 4. Opłaty i pozostałe postanowienia

  1. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik obowiązujący w danym roku szkolnym, dostępny w recepcji szkoły.
  2. Słuchacz w momencie zapisania się do grupy, zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 100 PLN. w przypadku nie wpłacenia zaliczki, szkoła nie gwarantuje dostępności miejsca w wybranej przez słuchacza grupie.
  3. Opłaty za kursy mogą być dokonywane w formie płatności jednorazowej lub w systemie ratalnym.
  4. Dla opłat wnoszonych w systemie ratalnym, pierwsza rata za kurs powinna zostać uregulowana z końcem pierwszego tygodnia nauki, zaś pozostałe raty powinny zostać opłacone zgodnie harmonogramem wpłat przedstawionym w umowie. w przypadku opóźnień w płatnościach, szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
  5. W przypadku płatności jednorazowej za semestr, opłata powinna zostać wniesiona w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od rozpoczęcia semestru.
  6. Opłaty za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi.
  7. Z uwagi na zindywidualizowane programy i tempo pracy w każdej z grup, nie ma możliwości odrobienia w innej grupie zajęć, na których słuchacz był nieobecny.
  8. Szkoła prowadzi system rabatów obejmujących rabat rodzinny, rabat za naukę drugiego języka oraz rabat studencki dla studentów poniżej 26 roku życia, zgodnie z aktualnym cennikiem szkoły.
  9. Rabaty odejmowane są od ostatniej raty. w przypadku późniejszego dołączenia słuchacza do grupy, rabaty są naliczane proporcjonalnie.
  10. W przypadku rezygnacji z kursu przed zakończeniem roku szkolnego słuchacz traci przyznane rabaty.