Metody nauczania

Jak uczymy?

  • Pracujemy w małych grupach, liczących od 4 do 8 osób, dzięki czemu każdy uczeń może aktywnie uczestniczyć w lekcjach, więcej mówić i szybciej rozwijać praktyczne umiejętności. W małej grupie nauczyciel może poświęcić każdemu uczniowi więcej uwagi i skupić się na jego indywidualnych potrzebach.
  • Kładziemy duży nacisk na indywidualizację i personalizację procesu nauczania. Zgodnie z założeniami naszego programu autorskiego, nauczyciele przygotowują na początku roku szkolnego indywidualny program kursu dla każdej z grup, który uwzględnia potrzeby i zainteresowania poszczególnych uczniów. Proces nauczania adaptowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ułatwia zapamiętywanie nowego materiału i daje lepsze efekty edukacyjne.
  • Zajęcia są prowadzone w języku docelowym, a użycie języka ojczystego jest ograniczone do minimum. Uczniowie są zachęcani do porozumiewania się z nauczycielem i innymi słuchaczami wyłącznie w języku obcym.
  • Ćwiczenia wykonywane na zajęciach są dobierane w taki sposób, by uczniowie rozwijali praktyczne umiejętności i używali języka obcego w sposób komunikatywny, w kontekstach, jakie mogą napotkać w sytuacjach życia codziennego.
  • Kładziemy nacisk na aktywne uczenie się poprzez pracę w parach i grupach oraz na mówienie i rozumienie ze słuchu. Wykorzystujemy kreatywne ćwiczenia, promujące spontaniczność i autentyczną komunikację. Wiele uwagi poświęcamy na powtórki wprowadzonego wcześniej materiału gramatyczno-leksykalnego, często z wykorzystaniem multimediów i innych atrakcyjnych dla młodzieży form pracy.
  • Wraz z kolejnymi poziomami nauczanie gramatyki odgrywa coraz istotniejszą rolę – wprowadzamy stopniowo coraz bardziej zaawansowane struktury, które są jednak zawsze prezentowane w kontekście komunikacyjnym, z wykorzystaniem ciekawych dla uczniów form pracy, co ułatwia ich zapamiętywanie i sprawia, że lekcje nie są nudne.
  • Zadajemy regularne prace domowe mające na celu utrwalenie wprowadzonego na zajęciach słownictwa i struktur. Wprowadzamy także ciekawe formy pracy dodatkowej – projekty czytelnicze, indywidualne prezentacje oraz konkursy grupowe, które mają na celu rozwijanie autonomii uczniów.
  • Bardzo starannie dobieramy nauczycieli – zatrudniamy lektorów o wysokich kompetencjach zawodowych i ciekawej osobowości, którzy umieją nawiązać dobry kontakt z młodzieżą i skutecznie przekazywać wiedzę, a zarazem potrafiących autentycznie zainteresować młodych ludzi nauką języka obcego.
  • Bazujemy na autentycznych materiałach oraz podręcznikach renomowanych wydawnictw. Dokładamy także starań, by wraz z rozwijaniem umiejętności językowych uczniowie poprzez język obcy poszerzali swoją wiedzę o świecie.
  • W każdym semestrze uczniowie piszą dwa przekrojowe testy, a na zakończenie roku również ujednolicony test ogólnoszkolny, do którego przystępują wszyscy uczniowie na danym poziomie. W trakcie roku szkolnego uczniowie poddawani są bieżącej ewaluacji – oceniana jest ich aktywność na zajęciach, prace domowe i prezentacje oraz krótkie testy sprawdzające.