Metody nauczania

Jak uczymy?

  • Pracujemy w małych grupach, liczących 4 do 8 osób, dzięki czemu każde dziecko może aktywnie uczestniczyć w lekcjach, więcej mówić i szybciej rozwijać praktyczne umiejętności. W małej grupie nauczyciel może poświęcić każdemu uczniowi więcej uwagi i skupić się na jego indywidualnych potrzebach.
  • Zgodnie z założeniami naszego programu autorskiego, nauczyciele przygotowują na początku roku szkolnego indywidualne programy kursów, które uwzględniają potrzeby i zainteresowania poszczególnych uczniów w danej grupie. Indywidualizacja i personalizacja procesu nauczania przekłada się na większe zaangażowanie dzieci w naukę.
  • Nasi uczniowie najpierw uczą się mówić, a następnie stopniowo poszerzają i ugruntowują znajomość zasad gramatyki. Skuteczna komunikacja jest w dużym stopniu uzależniona od znajomości gramatyki, lecz nauczanie gramatyki na wczesnych etapach nauki odbywa się w sposób ‘intuicyjny’, podobnie jak w przypadku języka ojczystego. Na zajęciach dla młodszych dzieci nie omawiamy reguł gramatycznych lecz uczymy poprawnego stosowania wprowadzanych konstrukcji gramatycznych w zrozumiałym dla dzieci kontekście.
  • Od najwcześniejszych etapów nauczania zajęcia prowadzimy w nauczanym języku, dążąc stopniowo do całkowitego wyeliminowania języka ojczystego. Dzieci na początku kursu opanowują tzw. classroom language, a następnie stopniowo rozbudowujemy zasób słownictwa, które są w stanie zrozumieć i samodzielnie używać. Aby ułatwić dzieciom zrozumienie nowego słownictwa nauczyciele wykorzystują szeroki wachlarz środków – mowę ciała, karty obrazkowe, multimedia, różnorodne rekwizyty oraz znane już dzieciom słowa i struktury językowe. Dzieci są także zachęcane do podejmowania prób komunikacji i nagradzane za wysiłek włożony w porozumiewanie się w języku obcym w czasie lekcji.
  • Kładziemy nacisk na pracę w parach i grupach oraz na język mówiony i rozumienie ze słuchu. Wykorzystujemy kreatywne ćwiczenia, promujące spontaniczność i autentyczną komunikację zamiast monotonnych powtórzeń. Wychodzimy z założenia, że nowy materiał powinien być utrwalany w atrakcyjnej dla dzieci formie – poprzez gry językowe i zabawy z wykorzystaniem ruchu, różnorodnych rekwizytów (tzw. realia), elementów teatralizacji oraz multimediów. Dbamy o to, by zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze oraz były ciekawe, gdyż dzieci najszybciej chłoną wiedzę wówczas, gdy nauka jest dla nich pozytywnym i interesującym doświadczeniem.
  • Ćwiczenia wykonywane na zajęciach uwzględniają wiek i możliwości dzieci oraz są dobierane w taki sposób, by uczniowie rozwijali praktyczne umiejętności i używali języka obcego w kontekstach, jakie mogą napotkać w różnych sytuacjach życia codziennego.
  • Bardzo duży nacisk kładziemy na budowanie pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego i rozbudzenia u dzieci autentycznego zainteresowania nauką. Jesteśmy zwolennikami mądrego wykorzystywania prac domowych dla utrwalenia nowego słownictwa i struktur – bez zasypywania dzieci stertą kserówek. Naszym uczniom proponujemy ciekawe formy pracy dodatkowej – projekty czytelnicze i samodzielne przygotowywanie naszych autorskich mini-książeczek Book Reports, prezentacje, warsztaty, konkursy grupowe, by nauka języka sprawiała im radość i dawała satysfakcję.
  • Dzieci potrafiące już pisać i czytać po zakończeniu każdego unitu piszą test, a na zakończenie roku szkolnego przystępują do egzaminu ustnego, którego celem jest ocena zdobytych przez dziecko praktycznych umiejętności językowych.