Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

14 maja uczniowie klas ósmych przystąpią do pierwszego z trzech egzaminów wieńczących ich edukację w szkołach podstawowych. Najpierw zmierzą się z językiem polskim, następnie z matematyką, a trzeciego dnia napiszą egzamin z obcego języka nowożytnego, którym najczęściej jest język angielski. Egzamin jest obowiązkowy i muszą podejść do niego wszyscy ósmoklasiści, jednak w odróżnieniu od egzaminu dojrzałości nie można go nie zdać – uczniowie otrzymują wynik punktowy, który istotny jest w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z harmonogramem CKE egzamin z języka polskiego trwa 120 minut. Na rozwiązanie zadań z matematyki uczniowie mają 100 minut, natomiast na egzamin z języka obcego przewidziano 90 minut. Uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, potwierdzonymi orzeczeniem, przysługuje wydłużenie czasu trwania egzaminów o 50%. Na egzamin należy przynieść ze sobą długopis z czarnym wkładem oraz obowiązkowo - legitymację szkolną. Niedozwolone jest korzystanie z telefonów, kalkulatorów, słowników, korektorów. Nie wolno przynosić maskotek a także produktów spożywczych i napojów. Wyjątek od tej zasady przysługuje jedynie osobom z problemami zdrowotnymi, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby dyrektorowi szkoły.

Wyniki egzaminów  zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 roku – także dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju i napiszą go w czerwcu.

Jakie umiejętności sprawdzane są na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego składa się z 13 lub 14 zadań testujących znajomość różnych funkcji i środków językowych, umiejętność rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem, a także umiejętność pisania i tworzenia krótkich form pisemnych.  

Na jakim poziomie jest egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego i co trzeba umieć?

Poziom trudności egzaminu ósmoklasisty określany jest w skali CEFR jako A2/A2+, czyli poziom średniozaawansowany niższy+ (pre-intermediate), odpowiadający egzaminowi Cambridge Key lub PEIC Breakthrough.

Uczniowie Sokratesa, którzy rozpoczynają z nami swą przygodę z językiem angielskim na początku szkoły podstawowej, osiągają przed jej ukończeniem poziom B1/B2, a tym samym posiadają umiejętności znacznie wykraczające poza poziom wymagań egzaminacyjnych.  Tym samym mają szansę na uzyskanie kompletu punktów – a tych jest do zdobycia 55, z czego 21 punktów za zadania otwarte, wymagające większej kreatywności w posługiwaniu się językiem, oraz 34 punkty za zadania zamknięte

Zadania otwarte obejmują uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania, parafrazę zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych oraz wypowiedź pisemna (tylko jedno zadanie bez możliwości wyboru: e-mail lub wpis na blogu lub wiadomość. Zadania zamknięte wymagają wyboru odpowiedzi spośród podanych opcji i obejmują m.in. zadania wyboru wielokrotnego lub zadania na dobieranie. Jeśli chodzi o słownictwo, ósmoklasista przystępujący do egzaminu powinien opanować  następujące ogólne zakresy tematyczne:

 • człowiek
 • miejsce zamieszkania
 • szkoła i edukacja
 • praca i życie zawodowe
 • życie prywatne,
 • żywienie,
 • zakupy i usługi,
 • podróże i turystyka
 • kultura
 • sport i czas wolny
 • zdrowie
 • nauka i technika
 • świat przyrody

Uczeń powinien poza tym znać następujące czasy:

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Future Simple

oraz  czasowniki modalne: can,could, may, must, should, will.

Poza tym, powinien legitymować się umiejętnością tworzenia takich form wypowiedzi pisemnej, takich jak:  e-mail, notatka, ogłoszenie, zaproszenie oraz wpis na bloga. Praca pisemna jest dość wysoko punktowana – można zdobyć za nią aż 10 punktów. Aby uzyskać dobry wynik należy nie tylko pamiętać o właściwej formie stylistycznej oraz zadbać o poprawność gramatyczną, leksykalną i ortograficzną, ale również o limicie słów. Praca powinna zawierać od 50 do 150 wyrazów. Jeśli będzie ich więcej, kandydat nie straci punktów. Jednak, w przypadku gdy praca będzie zbyt krótka - poniżej 40 słów - uczeń straci aż 6 punktów z możliwych 10 do zdobycia.  

Uwaga: należy pamiętać też o uważnym czytaniu poleceń, aby praca uwzględniała wszystkie zawarte w nich wytyczne!

Kto nie musi przystępować do  egzaminu ósmoklasisty z jezyka angielskiego?

Laureaci oraz finaliści olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego nie muszą przystępować do egzaminu z tego przedmiotu – na zaświadczeniu o wyniku egzaminu uczniowie legitymujący się takimi sukcesami otrzymują informację o zwolnieniu z maksymalnym wynikiem 100%.

Wszystkim uczniom przystępującym do egzaminu ósmoklasisty życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki :).