Regulamin pracy szkoły w czasie epidemii Covid-19

 1. Uczniowie wchodzący na teren szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 2. W czasie zajęć i pobytu na terenie szkoły zalecane jest stosowanie przez uczniów przyłbic, które umożliwiają swobodną komunikację.
 3. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły uczniowie powinni przychodzić na zajęcia punktualnie, oraz unikać oczekiwania na zajęcia na terenie szkoły.
 4. W miarę możliwości zaleca się zachowywanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie szkoły przed i po zajęciach. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Osoby trzecie przychodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa. Przebywanie na terenie szkoły osób nie będących uczniami szkoły powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i jest dopuszczalne wyłącznie w wyznaczonych obszarach (recepcja, hall).
 6. Rodzicie małoletnich uczniów proszeni są o oczekiwanie na dzieci poza lokalem szkoły i ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania na jej terenie. Niezbędne informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły mailowo lub telefonicznie.
 7. Nauczyciele z objawami infekcji nie mogą prowadzić zajęć stacjonarnych. Szkoła wyznaczy wówczas zastępstwo na zajęcia stacjonarne lub zajęcia będą kontynuowane przez danego lektora w formie zdalnej.
 8. Słuchacze z objawami infekcji (kaszel, temperatura powyżej 37,5°C) nie mogą uczestniczyć w zajęciach. w takich przypadkach prosimy, by uczniowie pozostali w domu do czasu powrotu do zdrowia.
 9. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u słuchacza objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, niepełnoletni uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzice są zobowiązani do pilnego odebrania ze szkoły małoletniego ucznia z objawami infekcji.​​​​​
 10. W przypadku stwierdzenia przypadku zachorowania u ucznia lub członków jego rodziny wymagane jest niezwłoczne poinformowanie szkoły o tym fakcie.
 11. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny (PPIS) może wydać w opinię o zawieszeniu działania szkoły w formie stacjonarnej biorąc pod uwagę wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły; lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.
 12. W przypadku zawieszenia działania szkoły w formie stacjonarnej w związku z wystąpieniem zachorowań na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły, zajęcia będą kontynuowane z formie zdalnej do czasu, gdy możliwe będzie wznowienie zajęć stacjonarnych.
 13. Nauczyciel przebywający na kwarantannie będzie kontynuować zajęcia w formie nauczania zdalnego, o ile pozwoli na to jego stan zdrowia.
 14. W przypadku, gdy jeden z członków rodziny słuchacza mieszkających we wspólnym gospodarstwie zostanie objęty kwarantanną, wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dzieci, których rodzice przebywają na kwarantannie nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.
 15. Osoby podejrzane o zakażenie (nauczyciele i uczniowie, inni pracownicy) w szkole powinny natychmiast założyć maseczkę. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.
 16. W zależności od metody pomiaru różne wartości temperatury ciała uznawane są za temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą.
 17. W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego decydują o zakresie dalszych działań. Osoby, które spełniają kryteria bliskiego kontaktu (tzw. styczności) z osobą chorą lub zakażoną są obejmowane kwarantanną. Natomiast osoby, które miały kontakt o charakterze innym niż styczność są obejmowane nadzorem epidemiologicznym.